Powrót do listy

Co nowego?

23 września 2012

Wyniki 3 edycji konkursu 20 lat Linguaton

Dzię­ku­jemy wszyst­kim za udział w kon­kur­sie “20 lat Lin­gu­aton”.

Nagro­dy otrzy­mują:

1 miej­sce - Karo­li­na Kulisz (150zł)

2 miej­sce - Rebe­ka Cza­ban (100zł)

3 miej­sce - Nata­lia Krze­wiń­ska (50zł)

Gra­tu­lu­je­my i zapra­sza­my do udzia­łu w czwar­tej i ostat­niej już edy­cji kon­kur­su! 


Projekt i wykonanie: Enzo