Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

7 września 2017

Zajęcia próbne Mini Kids

Zapra­sza­my ser­decz­nie dzie­ci (1-3 lat) wraz z rodzi­ca­mi na ZAJĘCIA POKAZOWE LINGUATON MINI KIDS.

Lin­gu­aton Mini Kids to ogól­no­ro­zwo­jo­we zaję­cia adap­ta­cyj­ne pro­wa­dzo­ne w języ­ku angiel­skim, pod­czas któ­rych łączy­my 
ZABAWĘ, MUZYKĘ, RUCH i PLASTYKĘ.

Dla dzie­ci to dosko­na­ła for­ma kre­atyw­ne­go spę­dza­nia cza­su z rodzi­cem oraz z rówie­śni­ka­mi, a dla rodzi­ców moż­li­wość 
obser­wa­cji zacho­wa­nia dziec­ka w gru­pie oraz uzy­ska­nia cen­nych wska­zó­wek od naszych doświad­czo­nych nauczy­cie­li. 
A przede wszyst­kim to nie­po­wta­rzal­na oka­zja pierw­sze­go kon­tak­tu z języ­kiem angiel­skim.

ZAJĘCIA POKAZOWE trwa­ją 60 min i odbę­dą się:
14.09.2017 o godz 10:00 i
21.09.2017 o godz 16:30

ZAPISY: licz­ba miejsc jest OGRANICZONA, dla­te­go pro­si­my o rezer­wa­cje tele­fo­nicz­nie 81 527 88 17 / 81 534 08 99 lub w szko­le Lin­gu­aton.

Wię­cej infor­ma­cji na temat naszych zajęć na http://linguaton.pl/minikids/


Projekt i wykonanie: Enzo