Środki ostrożności

ZASADY BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W KURSACH W SZKOLE LINGUATON

w roku 2021/2022

  1. Do szko­ły może uczęsz­czać oso­ba bez obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych infek­cje dróg odde­cho­wych (gorącz­ka, katar, kaszel, osła­bie­nie) oraz nie prze­by­wa­ją­ca na kwa­ran­tan­nie.
  2. Bar­dzo pro­si­my o zgła­sza­nie do recep­cji szko­ły wszyst­kich cho­rych na Covid-19 lub prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie.
  3. W szko­le mogą prze­by­wać tyl­ko oso­by, któ­re mają zaję­cia w danym cza­sie. Ucznio­wie mogą być przy­pro­wa­dza­ni do szko­ły i z niej odbie­ra­ni przez opie­ku­nów bez obja­wów cho­ro­bo­wych suge­ru­ją­cych infek­cję dróg odde­cho­wych.
  4. Wszy­scy wcho­dzą­cy do szko­ły zobo­wią­za­ni są zde­zyn­fe­ko­wać ręce przy wej­ściu do budyn­ku i nało­żyć masecz­kę.
  5. Uczest­ni­cy przy­cho­dzą do szko­ły nie wcze­śniej niż 5 min przed zaję­cia­mi i opusz­cza­ją budy­nek szko­ły zaraz po zaję­ciach - o ile nie uzgod­nio­no ina­czej z recep­cją szko­ły.
  6. Uczest­nik po wej­ściu do szko­ły uda­je się bez­po­śred­nio do swo­jej sali i nie prze­by­wa w czę­ściach wspól­nych budyn­ku dłu­żej niż jest to koniecz­ne.
  7. W czę­ściach wspól­nych budyn­ku - hall/poczekalnie - uczest­nik zobo­wią­za­ny jest nosić masecz­kę oraz zacho­wać bez­piecz­ny dystans.
  8. W salach lek­cyj­nych uczest­nik nie ma obo­wiąz­ku nosić masecz­ki, choć dla bez­pie­czeń­stwa wszyst­kich uczest­ni­ków szcze­rze do tego zachę­ca­my.
  9. Uczeń, u któ­re­go nauczy­ciel zaob­ser­wu­je w trak­cie lek­cji obja­wy infek­cji dróg odde­cho­wych, będzie odizo­lo­wa­ny w wyzna­czo­nym miej­scu (chat room). Szko­ła powia­do­mi opie­ku­na o koniecz­no­ści ode­bra­nia ucznia ze szko­ły. Nie doty­czy uczniów posia­da­ją­cych zaświad­cze­nie o cho­ro­bie aler­gicz­nej.
  10. Uczest­ni­ka obo­wią­zu­ją ogól­ne zasa­dy higie­ny: czę­ste mycie rąk (po wej­ściu do szko­ły bez­względ­ne dezyn­fe­ko­wa­nie rąk), ochro­na pod­czas kicha­nia i kasz­lu oraz uni­ka­nie doty­ka­nia oczu, nosa, ust.

Projekt i wykonanie: Enzo