Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

20 marca 2012

Zwierciadła”

Spon­so­ru­je­my „ZWIERCIADŁA”

W dniach 29.02 – 02.03.2012 w II Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Lubli­nie odby­ły się już po raz dzie­wią­ty Spo­tka­nia Teatral­ne „Zwier­cia­dła”. Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­li ucznio­wie II LO we współ­pra­cy z Fun­da­cją Teatri­kon. Spo­tka­nia obję­ły 23 spek­ta­kle, warsz­ta­ty teatral­ne oraz spo­tka­nia z akto­ra­mi i reży­se­ra­mi.

Lin­gu­aton od kil­ku lat patro­nu­je takim wyda­rze­niom.

Wię­cej: http://www.zwierciadla.lublin.pl/


Projekt i wykonanie: Enzo