Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Koordynator Przemek Janiszewski

Dzię­ki stu­diom wyje­chał na rok do Gra­na­dy, gdzie zako­chał się w podró­żo­wa­niu. Z zami­ło­wa­nia foto­graf i podróż­nik. Obje­chał całą Euro­pę, część Azji, Afry­kę Pół­noc­ną, Ame­rykę Połu­dnio­wą i Pół­noc­ną i cały czas pla­nu­je kolej­ne wypra­wy. Uwiel­bia pozna­wać obce kul­tu­ry i języ­ki, zna już angiel­ski, wło­ski i hisz­pań­ski. Nie usie­dzi dłu­żej niż godzi­nę w jed­nym miej­scu, więc jeź­dzi na rowe­rze, snow­bo­ar­dzie, pły­wa, gra w squ­asha, wspi­na się i cho­dzi po górach. Żyje zgod­nie z zasa­dą Less is More.

Obejrzyj film

Przemek Janiszewski
2lrbFeefmTc

Projekt i wykonanie: Enzo