Przemek Janiszewski

Absol­went poli­to­lo­gii i War­szaw­skiej Aka­de­mii Foto­gra­fii, foto­graf pasjo­nat (lau­re­at kil­ku kon­kur­sów) i podróż­nik. Obje­chał całą Euro­pę, część Azji, Afry­kę Pół­noc­ną i Ame­rykę Połu­dnio­wą – w sumie ponad 30 kra­jów. Zna dosko­nale i kocha Hisz­pa­nię i hisz­pań­ski (stu­dio­wał w Gra­na­dzie), pra­cuje w Anglii na obo­zach języ­ko­wych jako social pro­gramme direc­tor. W wol­nych zaj­mu­je się gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą i opra­co­wu­je fil­my – np. na 20-lecie szko­ły Lin­gu­aton.

Przemek Janiszewski

Projekt i wykonanie: Enzo