Praca

Zobacz czy praca w szkole Linguaton jest dla Ciebie.

Faj­nie, że tu jesteś.

Zobacz, jak wyglą­da pra­ca lek­to­ra w szko­le Lin­gu­aton, co jest dla nas waż­ne, co nas moty­wu­je. Sprawdź, czy Lin­gu­aton jest Two­im miej­scem.


Rekrutujemy lektorów języka angielskiego

Oferujemy pracę w najlepszej szkole języka angielskiego w Lublinie:

 • bar­dzo dobre, rosną­ce wyna­gro­dze­nie
  (dzia­łal­ność gospo­dar­cza lub umo­wa zle­ce­nie),
 • bonu­sy za extra pra­cę,
 • bar­dzo dobre warun­ki pra­cy (w peł­ni wypo­sa­żo­ne sale dydak­tycz­ne),
 • dosko­na­łą atmos­fe­rę pra­cy,
 • dba­łość o dobre samo­po­czu­cie każ­de­go nauczy­cie­la,
 • sze­ro­ki zakres szko­leń wspo­ma­ga­ją­cych przy­go­to­wa­nie do pro­wa­dze­nia zajęć,
 • dosto­so­wa­ny, w mia­rę moż­li­wo­ści, godzi­no­wy gra­fik zajęć.

Poznaj nasze wartości
Lin­gu­aton to przede wszyst­kim ludzie – cie­ka­wi, aktyw­ni i peł­ni ener­gii.

Od kandydatów oczekujemy:

 • bar­dzo dobrej zna­jo­mo­ści języ­ka, ale nie­ko­niecz­nie doświad­cze­nia zawo­do­we­go,
 • tytu­łu magi­stra filo­lo­gii angiel­skiej lub lingwistyki (lub studenta 1/2 roku studiów magisterskich)
 • kre­atyw­no­ści, zaan­ga­żo­wa­nia w pro­wa­dze­nie zajęć,
 • umie­jęt­no­ści two­rze­nia przy­ja­znej atmos­fe­ry wśród kur­san­tów i współ­pra­cow­ni­ków,
 • solid­no­ści i rze­tel­no­ści w wyko­ny­wa­niu pra­cy, pasji w ucze­niu, otwar­to­ści.

Zadania lektora języka angielskiego:

 • pro­wa­dze­nie kur­sów języ­ka angiel­skie­go z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i efek­tyw­no­ścią, w przy­ja­znej atmos­fe­rze,
 • pro­wa­dze­nie plat­for­my e-lear­nin­go­wej e-lin­gu­aton, wspo­ma­ga­ją­cej naukę języ­ka,
 • przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie dużych testów spraw­dza­ją­cych wie­dzę i postęp w nauce,
 • ści­sła współ­pra­ca z inny­mi nauczy­cie­la­mi oraz z recep­cją szko­ły,
 • kon­takt z rodzi­ca­mi, w mia­rę potrzeb i przy­go­to­wa­nie opi­nii o uczniu (dwa razy w roku).

Opowiedz nam o sobie

Znasz już Lin­gu­aton, teraz Two­ja kolej. Daj się poznać.

Gdy już będziesz gotowy/a nagraj o sobie fil­mik i wypeł­nij krót­ką apli­ka­cję onli­ne. Na każ­de zgło­sze­nie odpo­wia­da­my.

W apli­ka­cji popro­si­my Cię o link do Two­je­go wideo, dla­te­go zanim przy­stą­pisz do wypeł­nia­nia ankie­ty przy­go­tuj go, wyko­rzy­stu­jąc np. YouTube.comDrop­box lub Google Dri­ve.


Are you ready?