Klauzula RODO

Infor­ma­cja


Na pod­sta­wie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE infor­mu­je­my, że:

 1. Admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Lin­gu­aton Spół­ka z ograniczoną odpowiedzialnościa z sie­dzi­bą w Lubli­nie pod adre­sem ul. Paśni­kow­skie­go 4a, 20-707 Lublin, tele­fon: +48 81 527 88 17 lub  +48 81 534 08 99, e-mail: kontakt@linguaton.pl;
 2. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu reali­za­cji umo­wy – na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. b Roz­po­rzą­dze­nia;
 3. Odbior­ca­mi Pani/Pana danych oso­bo­wych będą:
  • pod­mio­ty uczest­ni­czą­ce w reali­za­cji umo­wy,
  • pod­miot świad­czą­cy obsłu­gę infor­ma­tycz­ną,
  • biu­ro rachun­ko­we,
  • organ podat­ko­wy.
 4. Pani/Pana dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne będą przez okres 10 lat od daty ukoń­cze­nia przez Panią/Pana kur­su języ­ko­we­go, a po tym cza­sie przez okres wyma­ga­ny przez prze­pi­sy pra­wa lub dla zabez­pie­cze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń, a w przy­pad­ku wyra­że­nia przez Pana/Panią zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych po wyga­śnię­ciu umo­wy, do cza­su wyco­fa­nia tej zgo­dy;
 5. W związ­ku z prze­twa­rza­niem Pani/Pana danych oso­bo­wych przy­słu­gu­je Pani/Panu:
  • pra­wo dostę­pu do tre­ści danych, na pod­sta­wie art. 15 Roz­po­rzą­dze­nia,
  • pra­wo do spro­sto­wa­nia danych, na pod­sta­wie art. 16 Roz­po­rzą­dze­nia,
  • pra­wo do usu­nię­cia danych, na pod­sta­wie art. 17 Roz­po­rzą­dze­nia,
  • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych, na pod­sta­wie art. 18 Roz­po­rzą­dze­nia,
  • pra­wo do prze­no­sze­nia danych, na pod­sta­wie art. 20 Roz­po­rzą­dze­nia;
 6. Ponad­to ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy Roz­po­rzą­dze­nia.
 7. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że jest warun­kiem zawar­cia umo­wy z Lin­gu­aton Spół­ka z ograniczoną odpowiedzialnością, toteż odmo­wa poda­nia danych skut­ko­wać będzie bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia i reali­za­cji umo­wy.