E-linguaton

E-lin­gu­aton to nowe podej­ście do naucza­nia i nie­od­łącz­na część każ­de­go kur­su.

Co to jest e-Linguaton?


To platforma internetowa, która pomoże Ci w nauce języka angielskiego. Jest dostępna również w przeglądarce na urządzeniach mobilnych.

Każda grupa posiada dostęp do swojego kursu na platformie i jest on cyfrowym zapisem każdej lekcji. Znaj­dziesz tu opis przebiegu lekcji, mate­ria­ły z zajęć, zada­nia domo­we, ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne, testy, nowe słow­nic­two, lin­ki do stron edu­ka­cyj­nych i słow­ni­ków, nagra­nia audio, fil­mi­ki i mnó­stwo innych cie­ka­wych rze­czy – wszyst­ko powią­za­ne ze zre­ali­zo­wa­ny­mi zaję­cia­mi. Dzię­ki e-lin­gu­aton masz sta­ły dostęp do tego, co dzie­je się na kur­sie i możesz być na bie­żą­co, nawet jeśli byłeś nie­obec­ny na zaję­ciach.


Dzięki e-Linguaton możesz:

Zmo­ty­wo­wać się do nauki w nowy, cie­ka­wy spo­sób

Mieć cią­gły kon­takt z języ­kiem – gdzie i kie­dy chcesz

Komu­ni­ko­wać się z lek­to­rem i oso­ba­mi z gru­py

Poćwi­czyć dokład­nie to, cze­go w danej chwi­li potrze­bu­jesz

Wró­cić do omó­wio­ne­go mate­ria­łu i uzu­peł­nić zale­gło­ści

Informacje dla użytkowników platformy e-Linguaton

Jesteś naszym uczniem i/lub rodzi­cem ucznia w naszej szkole i nie wiesz, jak zaakceptować warun­ki kur­su? Zapoznaj się z filmem poniżej:

Akceptacja warunków kursu to jedyna forma umowy między szkołą a kursantem.
Jest to również potwierdzenie otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji umowy zgodnie z RODO. Ograniczamy formalności, dlatego nie podpisujemy umów w wersji papierowej. Wystarczy, że na początku semestru zalogujesz się do e-linguaton i zaakceptujesz warunki kursu, w tym termin zajęć, wysokość i terminy płatności za semestr, regulamin szkoły.


Jeśli coś na plat­for­mie jest nie do koń­ca jasne, zapra­sza­my do obej­rze­nia tuto­ria­lu dla uczniów:

Jeśli Two­je dziec­ko uczy się u nas, możesz w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jakie osią­ga wyni­ki z testów, co dzia­ło się na zaję­ciach i jaka jest pra­ca domo­wa. Nie wiesz, jak potwierdzić warunki kursu Twojego dziecka? Zapoznaj się z filmem dla rodziców:

Q&A dotyczące platformy e-Linguaton

Przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla Cie­bie Q&A o E-lin­gu­aton. Odpo­wia­da­my tam na więk­szość pytań, któ­re mógłbyś/mogłabyś zadać.

Jak uzyskać dostęp do e-linguaton?

Jeżeli masz więcej niż 12 lat, konto tworzysz sam/a przez proces rejestracji, który jest niezbędny aby przystąpić do testu poziomującego. Jeśli natomiast jesteś jeszcze dzieckiem w wieku 8-12 lat, konto utworzysz w trakcie pisania testu poziomującego w szkole. Dla młodszych dzieci konto utworzymy my, a na skrzynkę mailową rodzica/opiekuna przyjdzie mail z Twoim loginem i z linkiem do ustawienia hasła.
Jeżeli natomiast jesteś rodzicem, to przy zapisaniu dziecka do nas do szkoły wyślemy na Twój adres mail login i link do ustawienia hasła.

Czy konto przestaje być aktywne po ukończonym kursie?

Nie, konto jest aktywne cały czas. Zawsze możesz wrócić do materiałów z lekcji z kursu, który już ukończyłeś. Zgodnie z umową i przepisami RODO konto jest aktywne przez 10 lat od ukończenia ostatniego kursu.

Czy mogę usunąć swoje dane z e-linguaton?

Tak, zgodnie z ustawą o przetwarzaniu danych osobowych każdy ma prawo do zostania zapomnianym. Poinformuj o tym Linguaton, a dane zostaną zanonimizowane. Pamiętaj, że stracisz wtedy dostęp do swoich kursów.

Nie dokonałem/am jeszcze płatności czy moje konto jest zablokowane?

Linguaton nie blokuje kont na platformie ze względu na brak płatności. W przypadku upływu terminu płatności dostaniesz przypomnienie na maila, który był podany przy zapisie.

Czy mogę zresetować hasło?

Oczywiście. Hasło można zresetować na stronie logowania klikając przycisk „zapomniałem hasła”, wpisując adres mailowy podany przy zapisie przyjdzie na ten adres link do zresetowania hasła. Jeśli pod danym adresem mailowym jest więcej kont (np. rodzic i dziecko), to każdy login ma swój oddzielny link do zresetowania hasła.

Nie mogę zalogować się na e-linguaton?

Jeśli nie możesz zalogować się na platformę sprawdź czy wpisujesz poprawny login. Prawie zawsze jest to imię.nazwisko, cyfra po nazwisku pojawia się tylko wtedy, kiedy w szkole uczy się więcej niż jedna osoba o tym samym imieniu i nazwisku. Jeśli nie pamiętasz hasła możesz je zawsze zresetować klikając „zapomniałem hasła” i podając adres mailowy użyty przy zapisie.

Po zalogowaniu nie mogę przejść do kursu.

Zdarza się, że po zalogowaniu ograniczony jest dostęp do platformy. Spowodowane jest to koniecznością potwierdzenia warunków kursu. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią wystarczy zaakceptować warunki kursu. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni/a, to poproś rodzica/opiekuna, aby zalogował się na swoje konto i potwierdził warunki dla Twojego kursu.

Znalazłem/am błąd na platformie

Jeśli błąd dotyczy zawartości pisanej przez lektora, napisz do niego wiadomość lub poinformuj lektora na zajęciach. Jeśli natomiast udało Ci się znaleźć błąd techniczny, to skontaktuj się ze szkołą najlepiej wysyłając zrzut ekranu lub filmik na kontakt@linguaton.pl

Czy e-linguaton działa na urządzeniach mobilnych?

Tak, wystarczy wejść na e-linguaton przez przeglądarkę na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.

Czy jako rodzic mam dostęp do konta dziecka?

Każdy rodzic/opiekun wpisany do e-linguaton dostaje oddzielny login i link do ustawienia sobie nowego hasła. Konto opiekuna ma ograniczoną możliwość wykonywania ćwiczeń – wynik nie zostaje zapisany.