Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

18 sierpnia 2011

Rekrutacja na nowy semestr

Wita­my wszyst­kich nowych i kon­ty­nu­ują­cych!

W tym roku rekru­ta­cja na nowy semestr roz­po­czy­na się 5 wrze­śnia. Zapra­sza­my codzien­nie od 12:00 do 19:00 (z wyjąt­kiem week­en­dów).

Szcze­gó­ły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Naszych “sta­rych” Lin­gu­ato­no­wi­czów pro­si­my o kon­takt ze szko­łą w celu uzgod­nie­nia ter­mi­nów zajęć w nowym seme­strze. Nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo