Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


e-linguaton

e-lin­gu­aton to nowe podej­ście do naucza­nia i nie­od­łącz­na część każ­de­go kur­su.

Każ­da gru­pa posia­da wła­sną stro­nę inter­ne­to­wą, któ­ra roz­wi­ja się wraz z kur­sem. Znaj­dziesz na niej mate­ria­ły z zajęć, zada­nia domo­we, ćwi­cze­nia inte­rak­tyw­ne, testy, nowe słow­nic­two, lin­ki do stron edu­ka­cyj­nych i słow­ni­ków, nagra­nia audio, fil­mi­ki i mnó­stwo innych cie­ka­wych rze­czy – wszyst­ko powią­za­ne ze zre­ali­zo­wa­ny­mi zaję­cia­mi. Dzię­ki e-lin­gu­aton masz sta­ły dostęp do tego, co dzie­je się na kur­sie i możesz być na bie­żą­co, nawet jeśli byłeś nie­obec­ny na zaję­ciach. 

Dzię­ki e-lin­gu­aton możesz:

  • zmo­ty­wo­wać się do nauki w nowy, cie­ka­wy spo­sób
  • mieć cią­gły kon­takt z języ­kiem – gdzie i kie­dy chcesz
  • komu­ni­ko­wać się z lek­to­rem i oso­ba­mi z gru­py
  • poćwi­czyć dokład­nie to, cze­go w danej chwi­li potrze­bu­jesz
  • wró­cić do omó­wio­ne­go mate­ria­łu i uzu­peł­nić zale­gło­ści

 

Jeśli Two­je dziec­ko uczy się u nas, możesz w każ­dej chwi­li spraw­dzić, jakie osią­ga wyni­ki z testów, co dzia­ło się na zaję­ciach i jaka jest pra­ca domo­wa.

Jeśli coś na plat­for­mie jest nie do koń­ca jasne zapra­sza­my do obej­rze­nia tuto­ria­lu dla uczniów:

Jeśli jesteś rodzi­cem, a Two­je dziec­ko uczy się u nas w szko­le to zapra­sza­my do obej­rze­nia tuto­ria­lu dla rodzi­ców. W fil­mi­ku znaj­dziesz rów­nież infor­ma­cje jak potwier­dzić warun­ki kur­su. 

Jesteś rodzi­cem i nie wiesz jak potwier­dzić warun­ki kur­su? Obej­rzyj fil­mik poni­żej:

Aby się zalo­go­wać klik­nij tutaj e-lin­gu­aton

Przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­nie dla Cie­bie Q&A o e-lin­gu­aton. Odpo­wia­da­my tam na więk­szość pytań, któ­re mógłbyś/mogłabyś zadać. Q&A elin­gu­aton

Plat­for­ma e-lin­gu­aton dzia­ła rów­nież na urzą­dze­niach mobil­nych poprzez prze­glą­dar­kę. 


Projekt i wykonanie: Enzo