Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

9 października 2011

Rekrutacja - ostatni dzwonek

Rekru­ta­cja na nowy rok szkol­ny prak­tycz­nie dobie­ga koń­ca. Zaję­cia już się roz­po­czę­ły. Zapra­sza­my jesz­cze spóź­nial­skich, któ­rzy nie pod­ję­li osta­tecz­nej decy­zji, gdzie dobrze moż­na  nauczyć się angiel­skie­go.


Projekt i wykonanie: Enzo