Nasi lektorzy

Poznaj naszych lektorów.

koordynator
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
koordynator
Marek Lewandowski

Były uczeń Lin­gu­ato­nu. Aby uła­twić sobie stu­dia roz­po­czął pra­cę w szko­le na peł­nym eta­cie. Obec­nie koor­dy­na­tor wszyst­kich kur­sów, pra­wa ręka pani dyrek­tor. Oso­ba pierw­sze­go kon­tak­tu. Za pan brat z arku­szem kal­ku­la­cyj­nym i bazą danych, które przechowuje również w głowie – pamięta najdziwniejsze szczegóły z edukacji kursantów, dzięki czemu dba aby każdy znalazł się w odpowiedniej grupie. Prywatnie szczęśliwy mąż i tata radosnej dwójki, pasjonat gotowania i gry na gitarze.