Nasz zespół

Adam Janiszewski
Adam Janiszewski
przetłumaczył część słownika PWN-OXFORD
Aneta Janiszewska
Aneta Janiszewska
przeleciała Grand Canyon helikopterem
Monika Janiszewska-Ziemba
Monika Janiszewska-Ziemba
robi najlepsze sushi na wschód od Wisły
Ania Uí Fhionnáin
Ania Uí Fhionnáin
mówi codziennie dobranoc po irlandzku
Alicja Kępowicz
Alicja Kępowicz
Wolne chwile spędza przy sztalugach
Bartek Ziemba
Bartek Ziemba
gra metal

Nasi lek­to­rzy to naj­lep­si z naj­lep­szych. To świet­ni nauczy­cie­le, cie­ka­we oso­bo­wo­ści i przy­jaź­ni ludzie, któ­rzy potra­fią stwo­rzyć na zaję­ciach świet­ną atmos­fe­rę. Zmo­ty­wu­ją Cię do nauki, zain­spi­ru­ją i zara­żą pasją do języ­ka angiel­skie­go.

To tak­że pro­fe­sjo­na­li­ści – dyplo­mo­wa­ni angli­ści, egza­mi­na­to­rzy, tłu­ma­cze, auto­rzy pod­ręcz­ni­ków, testów, ćwi­czeń i publi­ka­cji nauko­wych.

Wszy­scy nasi lek­to­rzy to indy­wi­du­ali­ści pro­wa­dzą­cy zaję­cia w swój wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny i cie­ka­wy spo­sób.


Bożena Bokiniec
Bożena Bokiniec
uczy nauczycieli jak uczyć
Dagmara Kozłowska
Dagmara Kozłowska
Potrafi stanąć na głowie
Iwka Janiszewska
Iwka Janiszewska
uczy w Anglii na obozach językowych jako jedyny non-native speaker
Kasia Wysokińska
Kasia Wysokińska
jest instruktorką narciarstwa
Marek Lewandowski
Marek Lewandowski
rewelacyjnie tańczy tańce latynoamerykańskie
Małgorzata Zanni
Małgorzata Zanni
mówi biegle trzema językami
Monika Wójcik
Monika Wójcik
Potrafi czarować w kuchni
Sabina Dymel-Kot
Sabina Dymel-Kot
Najlepsza tenisistka w Linguatonie
Robert Bubczyk
Robert Bubczyk
pisze o szachach w średniowieczu i o polskiej historii po angielsku
Wojtek Kłoda
Wojtek Kłoda
przemierza bezdroża Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Katarzyna Kuzioła
Katarzyna Kuzioła
Potrafi przygotować włoski makaron na 100 sposobów
Magda Perz
Magda Perz
Czyta bajki w 3 językach
Aleksandra Mochniej
Aleksandra Mochniej
miłośniczka starego kina
Julia Walczak
Julia Walczak
przyjaźni się z Ewą Chodakowską
Agnieszka Rowicka
Agnieszka Rowicka
Zakochana w speculative fiction

Projekt i wykonanie: Enzo