Lektor Magda Goździk

Ma dużo pozy­tyw­nej ener­gii, któ­rą dzie­li się ze swo­imi ucznia­mi. Poza języ­kiem angiel­skim wła­da rów­nież hisz­pań­skim, któ­re­go zaczę­ła się uczyć oglą­da­jąc laty­no­skie tele­no­we­le. Entu­zjast­ka pie­szych gór­skich wycie­czek i podró­ży w naj­dal­sze zakąt­ki świa­ta. Jej marze­niem jest podróż dooko­ła świa­ta, a przy­naj­mniej do Nowej Zelan­dii. Wol­ne chwi­le spę­dza w kuch­ni na przy­go­to­wy­wa­niu słod­ko­ści dla rodzi­ny i zna­jo­mych.  

Obejrzyj film

Magda Goździk
Ac8uQgp-O-U

Projekt i wykonanie: Enzo