Lektor Ada Grzegorczyk

Pla­no­wa­ła zostać nota­riu­szem, jed­nak stu­dia praw­ni­cze porzu­ci­ła dla Angli­sty­ki - zde­cy­do­wa­nie była to naj­lep­sza decy­zja jaką mogła pod­jąć! Dzię­ki temu odkry­ła pasję do naucza­nia i zro­zu­mia­ła, że to wła­śnie pra­ca z ludź­mi przy­no­si jej naj­więk­szą satys­fak­cję. Poko­cha­ła lite­ra­tu­rę anglo­ję­zycz­ną dzię­ki jej nauczy­ciel­ce angiel­skie­go po prze­czy­ta­niu “Cze­ka­jąc na Godo­ta”. Od kil­ku lat pra­cu­je z języ­kiem angiel­skim ucząc głów­nie dzie­ci i mło­dzież, dla­te­go cały czas sta­ra się nad­ra­biać naj­now­sze hity na Youtu­be, Tik­To­ku czy Insta­gra­mie aby móc ich zasko­czyć i usły­szeć jej ulu­bio­ny wers “To Pani to zna?!”. Poza naucza­niem uwiel­bia robić to, co każ­dy kone­ser życia czy­li spę­dzać czas z bli­ski­mi, podró­żo­wać i dzię­ki temu pozna­wać nowe sma­ki, ponie­waż zde­cy­do­wa­nie moż­na ją okre­ślić mia­nem Foodie.

Obejrzyj film

Ada Grzegorczyk
DitNhyPIWvg

Projekt i wykonanie: Enzo