Lektor Adam Janiszewski

Wybrał pra­cę nauczy­cie­la, choć pra­co­wał w kil­ku­na­stu zawo­dach. Prze­tłu­ma­czył wie­le ksią­żek z dzie­dzi­ny biz­ne­su i nie­zli­czo­ną ilość stron tek­stów użyt­ko­wych, choć ma dok­to­rat z lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej. Obec­nie robi mnó­stwo zdjęć i pisze foto-pamięt­ni­ki swo­ich uko­cha­nych wnu­cząt.

Obejrzyj film

Adam Janiszewski
Z0siouHSgkI

Projekt i wykonanie: Enzo