Lektor Adam Janiszewski

Poszu­ki­wacz doświad­czeń. Tak­sów­karz, domo­krąż­ca i pro­fe­sjo­nal­ny deko­ra­tor wnętrz w Lon­dy­nie, elek­tryk na Har­le­mie, leśnik na Pole­siu i doryw­czo rów­nież ogrod­nik. Uczył Busi­ness English w LBSie i napi­sał dok­to­rat z dra­ma­tu ame­ry­kań­skie­go. Był akto­rem i reży­se­rem. Jest tłu­ma­czem i nauczy­cie­lem kur­sów spe­cja­li­stycz­nych.

Obejrzyj film

Adam Janiszewski
3ICfa_Se3m0

Projekt i wykonanie: Enzo