Lektorka Agnieszka Rowicka

Absol­went­ka Filo­lo­gii Angiel­skiej na KUL. Uśmiech­nię­ta, gada­tli­wa, wszę­dzie jej peł­no. Czło­wiek tysią­ca pomy­słów na minu­tę. Wiecz­nie szu­ka i pró­bu­je nowych rze­czy ale to język angiel­ski był i pozo­stał jed­ną z naj­waż­niej­szych i cią­gle obec­nych w jej życiu pasji. Zawsze chcia­ła uczyć. Jej cie­ka­wość zapro­wa­dzi­ła ją do Lubli­na, gdzie oprócz jaz­dy kon­nej, tań­ca i aiki­do posta­no­wi­ła zgłę­bić swo­ją wie­dzę z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska, fizjo­lo­gii i prac labo­ra­to­ryj­nych - cze­go zwień­cze­niem jest pra­ca dok­tor­ska. Oso­ba żąd­na wra­żeń, przy­gód i roz­mów w języ­ku angiel­skim - naj­chęt­niej codzien­nie

Obejrzyj film

Agnieszka Rowicka
yjsk6kTA6zg

Projekt i wykonanie: Enzo