Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektor Asia Hostman

Fascy­nu­je ją pro­ces akwi­zy­cji języ­ko­wej, a mowę i język uzna­je za jed­ne z naj­więk­szych cudów. W życiu pry­wat­nym i zawo­dów sta­ra się hoł­do­wać zasa­dom filo­zo­fii per­so­na­li­stycz­nej. Do jej auto­ry­te­tów nale­żą m.in. mama - nauczy­ciel­ka oraz Vik­tor Frankl, twór­ca logo­te­ra­pii i autor “Czło­wie­ka w poszu­ki­wa­niu sen­su”

Obejrzyj film

Asia Hostman
wMO6l2TtFCU

Projekt i wykonanie: Enzo