Lektor Bartek Ziemba

Zwią­za­ny ze szko­łą na śmierć i życie od 2004 roku. Sze­rzy ter­ror wśród mło­dzie­ży, któ­ra i tak uwa­ża go za swo­je­go guru. Tyl­ko sobie zna­ny­mi spo­so­ba­mi potra­fi skru­szyć naj­bar­dziej upar­tych. Jest kon­se­kwent­ny, wyma­ga­ją­cy i bez­kom­pro­mi­so­wy. Twór­czo wyko­rzy­stu­je kino, lite­ra­tu­rę i muzy­kę. Jego zaję­cia są tak popraw­ne poli­tycz­nie jak fil­my Taran­ti­no i słod­kie jak humor Joh­na Cleese’a. Nie może żyć bez ucze­nia – dobrze zna­ją go uczest­ni­cy kur­sów waka­cyj­nych w Anglii i Irlan­dii. Dla rów­no­wa­gi psy­chicz­nej śpie­wa w zespo­łach death meta­lo­wych.

Obejrzyj film

Bartek Ziemba
oRpmMrKsieA

Projekt i wykonanie: Enzo