Lektor Bartek Ziemba

Entu­zja­sta wszyst­kie­go co eks­tre­mal­ne, cie­ka­we i kon­tro­wer­syj­ne, potra­fią­cy dostrzec dziu­rę w całym i całość w dziu­rze. Zaję­cia Bart­ka są tro­chę jak sytu­acje z fil­mów Taran­ti­no, jego podej­ście cechu­je sub­tel­ność Tony’ego Sopra­no, a jego humor jest soczy­sty jak angiel­ski suchar z lat osiem­dzie­sią­tych poprzed­nie­go wie­ku. W szko­le dodat­ko­wo zaj­mu­je się meto­dy­ką ucze­nia mło­dzie­ży oraz koor­dy­nu­je egza­mi­ny mło­dych gniew­nych, wie­rząc, że obco­wa­nie z taki­mi kur­san­ta­mi oraz ich pro­ble­ma­mi zapew­ni mu nie­skoń­czo­ną mło­dość. Przed pra­cą i po pra­cy wygłu­pia się ze swy­mi dzieć­mi, jest wil­kiem, reki­nem, zom­bia­kiem, dino­zau­rem, pira­tem lub smo­kiem, uczy swe pocie­chy bez­piecz­nych syno­ni­mów brzyd­kich słów, bie­ga po polach pod Lubli­nem, kolek­cjo­nu­je fil­my, oglą­da Bre­aking Bad lub Gorącz­kę po raz nasty, słu­cha muzy­ki i udzie­la się w kape­li meta­lo­wej.

Obejrzyj film

Bartek Ziemba
1qtEp5qZMlg

Projekt i wykonanie: Enzo