Lektor Beata Szwajka

Absol­went­ka lin­gwi­sty­ki sto­so­wa­nej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, posia­dacz­ka mię­dzy­na­ro­do­wych cer­ty­fi­ka­tów TKT Young Lear­ners oraz CELTA. Nie­po­praw­na miło­śnicz­ka bry­tyj­skie­go akcen­tu, któ­rym zamę­cza swo­ich uczniów, powo­du­jąc, że wymo­wa słó­wek śni się im po nocach. Wciąż oglą­da Har­re­go Pot­te­ra… ze wzglę­du na wspa­nia­ły bry­tyj­ski akcent, oczy­wi­ście. Uwiel­bia teatr i dobre czer­wo­ne wino. Orga­ni­zo­wa­ła festi­wa­le teatral­ne i reży­se­ro­wa­ła wie­le przed­sta­wień anglo­ję­zycz­nych z udzia­łem mło­dzie­ży. Uczy wszyst­kich i wszę­dzie i sama uwiel­bia się uczyć. Dla­te­go na swo­jej dro­dze do osią­gnię­cia dosko­na­ło­ści nie tyl­ko uczy­ła się, ale i uczy­ła innych w Oxfor­dzie. Nawet jej pies, Leon, jest naj­le­piej wyszko­lo­nym gol­de­nem we wschod­niej Pol­sce i cza­sem szcze­ka z bry­tyj­skim akcen­tem.

Obejrzyj film

Beata Szwajka
6HrtxO2pns8

Projekt i wykonanie: Enzo