Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektor Ela Stelmach

Angiel­ski stał się dla mnie pasją dzię­ki pio­sen­kom The Beatles w pod­sta­wów­ce i fan­ta­stycz­nym wykła­dow­com na KUL.

Moje doświad­cze­nie zawo­do­we, oprócz ucze­nia to pra­ca w róż­nych miej­scach w Lon­dy­nie-sprze­da­wa­łam okna, bułecz­ki i gar­ni­tu­ry!

Moją spe­cjal­no­ścią są cer­ty­fi­ka­ty języ­ko­we. Wiem o nich spo­ro, chęt­nie poma­gam wybrać i przy­go­to­wać się do potrzeb­ne­go egza­mi­nu języ­ko­we­go.

Czas wol­ny to rzecz defi­cy­to­wa, ale jak go mam to uwiel­biam muzy­kę i jaz­dę samo­cho­dem – naj­le­piej dwa w jed­nym. Nawet w Lon­dy­nie w godzi­nie szczy­tu i w Korn­wa­lii po naj­węż­szych i naj­bar­dziej  stro­mych dro­gach. Lewo­stron­ny ruch i bry­tyj­skie ron­da są do poko­na­nia!

Kocham bry­tyj­skie kry­mi­na­ły, wszel­kie spor­ty wod­ne, psy, koty  i  zwy­czaj­ne, cudow­ne spę­dza­nie cza­su z przy­ja­ciół­mi.

Obejrzyj film

Ela Stelmach
7IOP_8mL-so

Projekt i wykonanie: Enzo