Lektorka Irena Wojtowicz

Uczy języ­ka angiel­skie­go od ponad dwu­dzie­stu lat, lubi zabie­rać uczniów na wyciecz­ki zagra­nicz­ne, naj­chęt­niej do kra­jów anglo­ję­zycz­nych. Pasjo­nu­je się teo­rią oświa­ty, a zwłasz­cza edu­ka­cją kre­atyw­ną i inte­li­gen­cja­mi wie­lo­ra­ki­mi. Nie zno­si ruty­ny i moc­no wie­rzy w ideę usta­wicz­ne­go kształ­ce­nia się. Jest egza­mi­na­to­rem matu­ral­nym, egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i egza­mi­nów Cam­brid­ge oraz edu­ka­to­rem naucza­nia o Holo­kau­ście. Kocha kla­sycz­ną pro­zę anglo­ję­zycz­ną miło­ścią nie­zmą­co­ną, od sióstr Bron­te poprzez Lucy Mont­go­me­ry i O’Henry do Col­le­en McCul­lo­ugh.

Obejrzyj film

Irena Wojtowicz
JdnEkiLijxs

Projekt i wykonanie: Enzo