Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Izabela Bobrowicz

Ucze­nie angiel­skie­go zaj­mu­je jej więk­szość cza­su, ale mimo to sta­ra się roz­wi­jać swo­je pasje, a pra­gnie­nia i marze­nia zamie­nia na kolej­ne cele do zre­ali­zo­wa­nia. Lubi wyzwa­nia. Jed­nym z nich była nauka arab­skie­go alfa­be­tu. Oprócz tego zja­dła kie­dyś gril­lo­wa­ne­go skor­pio­na, pły­wa­ła z del­fi­na­mi i medy­to­wa­ła z bud­dyj­ski­mi mni­cha­mi w Taj­lan­dii. Ogól­nie czer­pie z życia gar­ścia­mi i nie potra­fi usie­dzieć na miej­scu. Na pierw­szy rzut oka tego nie dostrze­że­cie, ale drze­mie w niej arty­stycz­na dusza. Lubi w wol­nej chwi­li usiąść do pia­ni­na, a cza­sa­mi nawet zda­rzy się jej nagrać pio­sen­kę w stu­diu.

Obejrzyj film

Izabela Bobrowicz
O4q2YE3J-WY

Projekt i wykonanie: Enzo