Lektor Kasia Ćwik

Jej naj­więk­szy­mi przy­ja­ciół­mi są psy. Jest w sta­nie zro­bić dla nich wszyst­ko: zabrać ich w podróż na dru­gi koniec świa­ta, tre­no­wać ich tak by sta­ły na podium w swo­im spo­rcie, dać im świat pełen sma­ków. Psy z kolei poka­zu­ją jej jak uczyć innych, jak stać się naj­lep­szym przy­ja­cie­lem uczniów i jak aktyw­nie wyko­rzy­stać każ­dą wol­ną chwi­lę. A naj­czę­ściej spo­tka­cie ją na łące nad jezio­rem gdzie Inter­net nie się­ga :)

Obejrzyj film

Kasia Ćwik
yOoNryo3s7g

Projekt i wykonanie: Enzo