Lektorka Kasia Kałczyńska

Nie­po­praw­nie zako­cha­na w komu­ni­ka­cji, bo wie­rzy, że język kształ­tu­je rze­czy­wi­stość. Fascy­nat­ka roz­wo­ju. Psy­cho­log prak­tyk. Two­rzy sytu­acje, w któ­rych moż­na lepiej poznać sie­bie. Lin­gu­aton łączy jej dwie wiel­kie pasje: języ­ki oraz psy­cho­lo­gię roz­wo­ju dziec­ka. Ucząc angiel­skie­go bazu­je, na moc­nych stro­nach swo­ich uczniów. Ładu­je bate­rie w ruchu - spa­ce­ru­jąc po lesie, pły­wa­jąc i tań­cząc.

Obejrzyj film

Kasia Kałczyńska
TI4f9TkW93k

Projekt i wykonanie: Enzo