Lektorka Kasia Wysokińska

Mama dwój­ki dzie­ci, nauczy­ciel­ka, absol­went­ka psy­cho­lo­gii, tre­ner­ka, instruk­tor­ka nar­ciar­stwa, miło­śnicz­ka spor­tów i podró­ży. Na co dzień łączy wszyst­kie role i z każ­dej czer­pie inspi­ra­cje do bycia lep­szą, dla sie­bie i dla innych. Uczy, bo lubi spo­tka­nia z ludź­mi, pocią­ga­ją ją wyzwa­nia i adre­na­li­na. Każ­de­go dnia sta­ra się osią­gnąć inny szczyt, z któ­re­go z reflek­sją i nową wie­dzą spo­glą­da na codzien­ność. W wol­nych chwi­lach doce­nia ciszę, zacho­dy słoń­ca i obec­ność przy­ja­ciół.

Obejrzyj film

Kasia Wysokińska
pQ18TFFKjio

Projekt i wykonanie: Enzo