Lektorka Kasia Wysokińska

Po rocz­nej prze­rwie prze­zna­czo­nej na zdo­by­wa­nie świa­ta, absol­went­ka angli­sty­ki, psy­cho­lo­gii i szko­ły tłu­ma­czeń roz­po­czy­na pra­cę w Lin­gu­ato­nie. Zna fran­cu­ski, wło­ski i nie­miec­ki, co przy­da­je się zimą w pra­cy instruk­tor­ki nar­ciar­stwa. Żeglar­ka od dziec­ka, począt­ku­ją­ca „góral­ka”. Wbie­gła na Mt. Kościusz­ko w Austra­lii, a teraz marzy o innych szczy­tach. Możesz ją spo­tkać mkną­cą na trikke’u po ścież­ce rowe­ro­wej nad Zale­wem Zembo­rzyc­kim.

Obejrzyj film

Kasia Wysokińska
io8XQ0KFMMw

Projekt i wykonanie: Enzo