Lektorka Katarzyna Kuzioła

Absol­went­ka Filo­lo­gii na UMCS i Tłu­ma­czeń Spe­cja­li­stycz­nych na UW. Autor­ka pra­cy o ame­ry­kań­skiej lite­ra­tu­rze podróż­ni­czej oraz róż­ni­cach kul­tu­ro­wych pomię­dzy ame­ry­ka­na­mi i angli­ka­mi. Pry­wat­nie miło­śnicz­ka wszyst­kie­go co wło­skie- ludzi, kul­tu­ry, kra­jo­bra­zów, a przede wszyst­kim kuch­ni. Wło­ską pastę przy­go­to­wu­je przy­naj­mniej 3 razy w tygo­dniu. Uwiel­bia zapra­szać gości i dla nich goto­wać. Per­fek­cyj­na orga­ni­za­tor­ka tanich podró­ży, swo­ich jak i cudzych ;). Cią­gle szu­ka spo­so­bu na zwie­dze­nie zachod­niej czę­ści USA za mniej niż 5 tysię­cy. Eks­cy­tu­je się naj­drob­niej­szy­mi rze­cza­mi i cele­bru­je każ­dą chwi­lę, nie­po­praw­na opty­mist­ka o każ­dej porze roku, a jedy­ne za czym tęsk­ni w  cza­sie roku szkol­ne­go to let­nie sło­necz­ne poran­ki.

Obejrzyj film

Katarzyna Kuzioła
5s1TBG6xy_E

Projekt i wykonanie: Enzo