Lektorka Katarzyna Kuzioła

Absol­went­ka Filo­lo­gii Angiel­skiej na UMCS o pro­fi­lu ame­ry­ka­ni­stycz­nym. Ukoń­czy­ła rów­nież stu­dia tłu­ma­cze­nio­we, ale odkry­ła, że to pra­ca z ludź­mi spra­wia jej naj­wię­cej fraj­dy. Wcze­śniej pro­wa­dzi­ła kur­sy onli­ne, obec­nie uwiel­bia pra­cę w gru­pach doro­słych. Pry­wat­nie – fan­ka nisko­bu­dże­to­wych podró­ży, mistrzy­ni wyszu­ki­wa­nia tanich lotów i noc­le­gów. Nad­miar cza­su wyko­rzy­stu­je w kuch­ni, przy­go­to­wu­jąc wło­skie spe­cja­ły.

Obejrzyj film

Katarzyna Kuzioła
fbI2NbUiF1E

Projekt i wykonanie: Enzo