Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Koordynator Marek Lewandowski

Były uczeń Lin­gu­ato­nu. Aby uła­twić sobie stu­dia, roz­po­czął pra­cę w szko­le na peł­nym eta­cie. Obec­nie koor­dy­na­tor wszyst­kich kur­sów, pra­wa ręka pani dyrek­tor. Oso­ba pierw­sze­go kon­tak­tu. Za pan brat z arku­szem kal­ku­la­cyj­nym i bazą danych, któ­re prze­cho­wu­je rów­nież w gło­wie - pamię­ta naj­dziw­niej­sze szcze­gó­ły z edu­ka­cji kur­san­tów, dzię­ki cze­mu dba, aby każ­dy zna­lazł się w odpo­wied­niej gru­pie. Pry­wat­nie szczę­śli­wy mąż i tata rado­snej dwój­ki, pasjo­nat goto­wa­nia i gry na gita­rze.

Obejrzyj film

Marek Lewandowski
99TRSQF6454

Projekt i wykonanie: Enzo