Koordynator Marek Lewandowski

Były uczeń Lin­gu­ato­nu. Aby uła­twić sobie stu­dia roz­po­czął pra­cę w szko­le na peł­nym eta­cie. Obec­nie koor­dy­na­tor wszyst­kich kur­sów, pra­wa ręka pani dyrek­tor. Oso­ba pierw­sze­go kon­tak­tu. Za pan brat z arku­szem kal­ku­la­cyj­nym i bazą danych. Jeden z nie­wie­lu admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów inter­ne­to­wych, któ­ry dosko­na­le tań­czy i ma czas dla przy­ja­ciół. Nie­ste­ty żona­ty – szczę­śli­wie :)

Obejrzyj film

Marek Lewandowski
4lAL2nACm_M

Projekt i wykonanie: Enzo