Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Monika Ficek

Moni­ka to nauczy­ciel­ka dla któ­rej pra­ca z dzieć­mi jest praw­dzi­wą pasją. Zawsze towa­rzy­szy dziec­ku w jego indy­wi­du­al­nym roz­wo­ju, nie­sie pomoc i wspie­ra w trud­no­ściach. Na zaję­ciach stwa­rza cie­płą i przy­jem­ną atmos­fe­rę, dzię­ki cze­mu dzie­ci chęt­niej uczą się, a pozna­wa­nie języ­ka jest dla nich przy­jem­no­ścią, a nie koniecz­no­ścią. Pry­wat­nie mama Karo­la i Mile­ny, któ­ra odpo­czy­wa od swo­ich dzie­ci, grze­jąc się w sau­nie.

Obejrzyj film

Monika Ficek
gHG-f0XXhhU

Projekt i wykonanie: Enzo