Lektorka Monika Janiszewska-Ziemba

Uczy dzie­ci z pasją i koor­dy­nu­je pro­gra­my naucza­nia dla naj­młod­szych, bazu­jąc na wie­lo­let­nim pol­skim i bry­tyj­skim doświad­cze­niu. Z dwój­ką wła­snych dzie­ci na nowo odkry­wa swo­je zain­te­re­so­wa­nia spor­to­we sprzed lat (pły­wa­nie, jaz­da kon­na, łyż­wy, nar­ty i rower). Lubi goto­wać i szu­ka spo­so­bów na prze­my­ce­nie swo­im dzie­ciom takich sma­ko­ły­ków jak jar­muż, czo­snek czy kala­re­pa. Jest mistrzy­nią zaku­pów inter­ne­to­wych, a w wol­nych chwi­lach eks­po­ru­je Net­flix i HBO w poszu­ki­wa­niu ambit­nych seria­li.

Obejrzyj film

Monika Janiszewska-Ziemba
mU1ly5mO8z0

Projekt i wykonanie: Enzo