Lektorka Monika Janiszewska-Ziemba

Absol­went­ka angli­sty­ki UMCS z 2006 roku. Spe­cja­list­ka w naucza­niu dzie­ci. Nauczy­ciel­ka z powo­ła­nia – nawet w waka­cje uczy w naj­lep­szych szko­łach na wyspach bry­tyj­skich gro­ma­dząc nowe doświad­cze­nia. Bie­gle mówi po hisz­pań­sku, uwiel­bia kuch­nię orien­tal­ną i robi naj­lep­sze sushi na wschód od Wisły. Po pra­cy z pasją oglą­da ambit­ne fil­my. Słu­cha też muzy­ki alter­na­tyw­nej (z wybo­ru) i cza­sem death meta­lu (pod przy­mu­sem).

Obejrzyj film

Monika Janiszewska-Ziemba
jDpP0yxIYxA

Projekt i wykonanie: Enzo