Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Monika Wójcik

Nigdy nie wsta­je “lewą nogą”, z uśmie­chem i opty­mi­zmem zaczy­na nie tyl­ko nowy dzień, ale i zaję­cia i tym sta­ra się zara­żać rów­nież swo­ich uczniów. Uczy angiel­skie­go, ale przy oka­zji sta­ra się uczyć otwar­to­ści i dystan­su do sie­bie.
Jest zauro­czo­na bry­tyj­skim akcen­tem, któ­re­go mogła­by słu­chać godzi­na­mi, a od jakie­goś cza­su pod­ję­ła się nowe­go wyzwa­nia: uczy się i “śpie­wa” z synem pio­sen­ki po angiel­sku, bo prze­cież uczy­my się całe życie, praw­da?

Obejrzyj film

Monika Wójcik
VHwhYlpfXXw

Projekt i wykonanie: Enzo