Lektorka Monika Wójcik

Od dziec­ka wie­dzia­ła kim chce być kie­dy doro­śnie. Marze­nie o ucze­niu języ­ka angiel­skie­go prze­ro­dzi­ło się w pasję, a od nie­daw­na uśmie­chem i opty­mi­zmem zara­ża swo­ich lin­gu­ato­no­wi­czów (lek­to­rów też). Jest zauro­czo­na bry­tyj­skim akcen­tem, któ­re­go mogła­by słu­chać godzi­na­mi, ale tak napraw­dę marzy o wiel­kiej wypra­wie po Sta­nach Zjed­no­czo­nych… kabrio­le­tem. 

Obejrzyj film

Monika Wójcik
U2J-W1-gGR4

Projekt i wykonanie: Enzo