Lektor Natalia Sekuła

Już jako dziec­ko mia­ła plan, aby w przy­szło­ści opa­no­wać wię­cej niż jeden język obcy. Swo­ją języ­ko­wą przy­go­dę roz­po­czę­ła od nauki angiel­skie­go, a wie­ku nasto­let­nim odkry­ła pasję do języ­ka nie­miec­kie­go. Od kil­ku lat pra­cu­je zawo­do­wo z oby­dwo­ma języ­ka­mi, sta­ra­jąc się zna­leźć mię­dzy nimi odpo­wied­nią rów­no­wa­gę. Pod­czas stu­diów pla­no­wa­ła zająć się zawo­do­wo tłu­ma­cze­nia­mi, jed­nak z cza­sem odkry­ła, że to naucza­nie i pra­ca z ludź­mi spra­wia jej więk­szą satys­fak­cję. W wol­nym cza­sie podró­żu­je, czy­ta i oglą­da seria­le, pla­nu­je tak­że naukę kolej­ne­go języ­ka – tym razem nor­we­skie­go.

Obejrzyj film

Natalia Sekuła
ql99C88hV2Y

Projekt i wykonanie: Enzo