Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Lektorka Paulina Tukiendorf

Mało bra­ko­wa­ło, a zamiast w Lin­gu­ato­nie uczy­ła­by teraz angiel­skie­go w Bar­ce­lo­nie. Swo­ją fascy­na­cję Hisz­pa­nią (gdzie stu­dio­wa­ła przez rok) i języ­kiem hisz­pań­skim pod­trzy­mu­je, czy­ta­jąc powie­ści Zafó­na. Uwiel­bia też skan­dy­naw­skie kry­mi­na­ły. Jest absol­went­ką filo­lo­gii angiel­skiej i pody­plo­mo­wych stu­diów tłu­ma­cze­nio­wych. Myśla­ła nawet o zosta­niu tłu­ma­czem przy­się­głym, ale póki co praw­ni­czy angiel­ski przy­da­je jej się naj­bar­dziej przy oglą­da­niu seria­li o ame­ry­kań­skich praw­ni­kach. Mama Kasi i Mag­dy.

Obejrzyj film

Paulina Tukiendorf
5TmNLlm42sA

Projekt i wykonanie: Enzo