Lektor Robert Bubczyk

Jest lek­to­rem w Lin­gu­ato­nie od ponad 20 lat. Zatrud­nio­ny w Insty­tu­cie Nauk o Kul­tu­rze w UMCS na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra uczel­ni, pro­wa­dzi zaję­cia dla stu­den­tów m.in. kie­run­ków inter­cul­tu­ral com­mu­ni­ca­tion, kul­tu­ro­znaw­stwo i lin­gwi­sty­ka sto­so­wa­na. Ma też wie­lo­let­nią prak­ty­kę w wygła­sza­niu anglo­ję­zycz­nych wykła­dów na temat histo­rii i kul­tu­ry pol­skiej, w któ­rych uczest­ni­czą zagra­nicz­ni stu­den­ci. Robert pasjo­nu­je się nie tyl­ko naucza­niem języ­ka angiel­skie­go, jest rów­nież tłu­ma­czem tek­stów spe­cja­li­stycz­nych, głów­nie huma­ni­stycz­nych, dla cza­so­pism o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym. W bada­niach nauko­wych kon­cen­tru­je się na histo­rii kul­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej Anglii w kon­tek­ście euro­pej­skim, przede wszyst­kim na zagad­nie­niu cza­su wol­ne­go i roz­ry­wek. W wol­nych chwi­lach sam odda­je się roz­ryw­kom, do któ­rych przede wszyst­kim zali­cza wędrów­ki gór­skie, jaz­dę na nar­tach i pozna­wa­nie innych kul­tur.

Obejrzyj film

Robert Bubczyk
OjIwKcQmuyo

Projekt i wykonanie: Enzo