Lektor Robert Bubczyk

Uczy w Lin­gu­ato­nie od 1998 roku.
W swo­jej pra­cy dydak­tycz­nej kła­dzie nacisk na komu­ni­ka­cję wer­bal­ną i na każ­dej lek­cji anga­żu­je wszyst­kich słu­cha­czy. Czę­sto się­ga do kon­tek­stów kul­tu­ro­wych kra­jów anglo­sa­skich, czer­piąc przy tym z wła­sne­go doświad­cze­nia z licz­nych poby­tów w Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA. Jest otwar­ty na wszel­kie meto­dy i środ­ki dydak­tycz­ne, ale przy ich wybo­rze zawsze kie­ru­je się sku­tecz­no­ścią. Publi­ku­je po pol­sku i po angiel­sku (jego Outli­ne of Polish Histo­ry jest wiel­kim prze­bo­jem wydaw­ni­czym).

Obejrzyj film

Robert Bubczyk
zJRLhestX9Q

Projekt i wykonanie: Enzo