Lektor Wojtek Kłoda

Uczy w Lin­gu­ato­nie pra­wie od począt­ku. Przy­szedł tu z powo­ła­nia, opo­wia­da­jąc jak uczył angiel­skie­go kur­dyj­skie­go puł­kow­ni­ka gdzieś we wschod­niej czę­ści Tur­cji. Woj­tek to wyjąt­ko­we połą­cze­nie fascy­na­cji języ­kiem angiel­skim, pasji ucze­nia i bli­sko- i dale­ko­wschod­nich doświad­czeń. Nikt z nas nie prze­był tyle dróg po bez­dro­żach Ira­nu, Paki­sta­nu czy Indii, ani nie zna sma­ku her­ba­ty klasz­tor­nej gdzieś w Hima­la­jach. Nic dziw­ne­go, że zaję­cia z Wojt­kiem to podróż w cza­sie i prze­strze­ni.

Obejrzyj film

Wojtek Kłoda
PArPa1ANkAs

Projekt i wykonanie: Enzo