Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

7 sierpnia 2020

Rekrutacja 2020/2021

Informujemy, że do 30 października włącznie istnieje możliwość dopisania się do grupy na semestr zimowy. Po tym czasie zapraszamy na rekrutację w styczniu na semestr letni. 

 

Infor­mu­je­my, że od 1 do 7 wrze­śnia zapra­sza­my tyl­ko i wyłącz­nie naszych kon­ty­nu­ują­cych uczest­ni­ków w celu potwier­dze­nia zapla­no­wa­nych ter­mi­nów zajęć. Zachę­ca­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub mailo­we­go. 

Wszyst­kich nowych kur­san­tów zapra­sza­my od 8 do 30 wrze­śnia.

Rekrutacja dla dorosłych i młodzieży od 13 roku życia

Zanim przyj­dziesz do szko­ły na roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną z lek­to­rem, napisz TEST ON-LINE w domu. Szcze­gó­ły w zakład­ce ZAPISY

Na roz­mo­wę z lek­to­rem zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 12:00 - 19:00.

Rekrutacja dla dzieci w wieku 8 - 12 lat

Zapra­sza­my do szko­ły od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 14:00 - 19:00. Two­je dziec­ko napi­sze odpo­wied­nio dobra­ny test na kom­pu­te­rze, a lek­tor zwe­ry­fi­ku­je umie­jęt­no­ści języ­ko­we pod­czas krót­kiej roz­mo­wy. 

Po roz­mo­wie z lek­to­rem przejdź do recep­cji w celu wybo­ru gru­py i for­mal­ne­go zapi­su do szko­ły. Szcze­gó­ły w zakład­ce ZAPISY

Rekrutacja dla dzieci w wieku 6 - 7 lat

Zapra­sza­my do szko­ły od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 14:00 - 19:00. Rekru­ta­cja pole­ga głów­nie na roz­mo­wie z lek­to­rem, któ­ry oce­ni rów­nież umie­jęt­ność pisa­nia i czy­ta­nia. 

Po roz­mo­wie z lek­to­rem przejdź do recep­cji w celu wybo­ru gru­py i for­mal­ne­go zapi­su do szko­ły. 

Rekrutacja dla dzieci niepiszących 3-6 lat

Zapra­sza­my do szko­ły od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 14:00 - 19:00. Zapi­sy dzie­ci w wie­ku 3-6 lat nie wyma­ga­ją kwa­li­fi­ka­cji. Po roz­mo­wie z lek­to­rem doko­naj for­mal­ne­go zapi­su dziec­ka do gru­py. 

 

Ilość nowych miejsc jest  ograniczona i liczyć się będzie kolejność zapisów.


Projekt i wykonanie: Enzo