Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

16 września 2021

Rekrutacja dla dorosłych

Aby zaosz­czę­dzić Twój czas test pozio­mu­ją­cy on-line napisz w domu!

Aby spraw­dzić swój poziom napisz TEST ON-LINE w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Rekru­ta­cja na semestr zimo­wy opie­ra się na teście pozio­mu­ją­cym i roz­mo­wie z lek­to­rem. Po napi­sa­niu testu przyjdź do szko­ły w celu odby­cia roz­mo­wy z lek­to­rem lub zadzwoń i umów się na roz­mo­wę on-line.

Na posta­wie wyni­ku z testu i roz­mo­wy z lek­to­rem usta­li­my Twój poziom i wspól­nie spró­bu­je­my zna­leźć naj­lep­szy dla Cie­bie ter­min zajęć.

Roz­mo­wa lek­to­rem odby­wa się jedy­nie w trak­cie trwa­nia rekru­ta­cji (od 1.09.2021 - 28.09.2021).

Jak wykonać test:

  • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
  • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
  • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres i klik­nij zapisz,
  • wpisz KOD testu - 297930161031 - 
  • wypeł­nij test on-line (zaj­mie Ci to mię­dzy 30 a 60 min w zależ­no­ści od Two­je­go pozio­mu),
  • po wyko­na­niu testu skon­tak­tuj się ze nami (w godzi­nach 14:00 - 20:00)
  • przyjdź na roz­mo­wę z lek­to­rem lub skon­tak­tuj się z nami  (w godzi­nach 12:00-19:00) - TYLKO W CZASIE REKRUTACJI

 


Projekt i wykonanie: Enzo