Powrót do listy

Co nowego?

22 stycznia 2021

Rekrutacja dopełniająca - semestr letni 2020/2021

Informujemy, że od 27 stycznia do 12 lutego istnieje możliwość dopisania się do grupy na semestr letni. 

 

Rekrutacja dla dorosłych i młodzieży od 13 roku życia

Aby spraw­dzić swój poziom napisz TEST ON-LINE w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Rekru­ta­cja na semestr zimo­wy opie­ra się na teście pozio­mu­ją­cym. Po napi­sa­niu testu skon­tak­tuj się z nami w celu wybo­ru ter­mi­nu zajęć. 

 • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
 • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
 • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres  i klik­nij zapisz. 
 • wpisz KOD testu - 920205

Rekrutacja dla dzieci w wieku 8 - 12 lat

Dzie­ci w wie­ku 8 - 12 lat rów­nież piszą test on-line w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Po napi­sa­niu testu, nale­ży skon­tak­to­wać się ze szko­łą w celu umó­wie­nia się na roz­mo­wę z lek­to­rem, któ­ry dodat­ko­wo zwe­ry­fi­ku­je umie­jęt­no­ści języ­ko­we i usta­li poziom zaawan­so­wa­nia. Roz­mo­wy z lek­to­rem dostęp­ne będą  poprzez plat­for­mę ZOOM od 1 lute­go do 12 lute­go po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się.

Test na pozio­my Beg + / FB / FB+ (dla dzie­ci w wie­ku 8-10/11 lat)

 • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
 • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
 • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres  i klik­nij zapisz. 
 • wpisz KOD testu - 6570

Test na pozio­my FB+ / ELEM / PRE-INT (min. wyma­ga­nia to: zna­jo­mość cza­su Pre­sent Sim­ple, Pre­sent Con­ti­nu­ous i Past Sim­ple (czas prze­szły))

 • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
 • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
 • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres  i klik­nij zapisz. 
 • wpisz KOD testu - 620348

Rekrutacja dla dzieci w wieku 6 - 7 lat

Zapra­sza­my do kon­tak­tu ze szko­łą od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 14:30 - 19:00.

Ilość nowych miejsc jest  ograniczona i liczyć się będzie kolejność zapisów.


Projekt i wykonanie: Enzo