Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/wp-typography/includes/wp-typography/components/class-public-interface.php on line 307


Powrót do listy

Co nowego?

8 stycznia 2018

Rekrutacja II semestr 2017/2018

W tym roku rekru­ta­cja na II semestr (let­ni) roz­po­czyna się 15 stycz­nia.

W trak­cie ferii zimo­wych (27.01-11.02) zapra­sza­my do szko­ły w godzi­nach 16-19. Dzie­ci do 12 lat zapra­sza­my w ponie­dzia­łek i śro­dę (pierw­szy tydzień ferii) i we wto­rek i czwar­tek (dru­gi tydzień ferii) 

II semestr (let­ni) roz­po­czy­na­my 12 lute­go. 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo