Powrót do listy

Co nowego?

20 stycznia 2012

Rekrutacja na rok semestr letni 2012

Rekru­ta­cja na semestr let­ni 2012

Semestr zimo­wy dobie­ga koń­ca. Przed nami upra­gnio­ne ferie. W tym roku trwa­ją one od 29 stycz­nia do 12 lute­go. Życzy­my zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku.

Zaję­cia w seme­strze let­nim roz­po­czy­na­my 13 lute­go.

W cza­sie prze­rwy seme­stral­nej szko­ła otwar­ta jest codzien­nie od 16:00 do 19:00

Chęt­nych do pod­ję­cia nauki w naszej szko­le w nad­cho­dzą­cym seme­strze zapra­sza­my na rekru­ta­cję uzu­peł­nia­ją­cą. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o zapi­sach znaj­dziesz w zakład­ce ZAPISY (na dole stro­ny)


Projekt i wykonanie: Enzo