Powrót do listy

Co nowego?

19 stycznia 2014

Rekrutacja na semestr letni

Wita­my wszyst­kich!

Rekru­ta­cja dopeł­nia­ją­ca na semestr let­ni roz­po­czyna się 20 stycz­nia. Zapra­szamy codzien­nie od ponie­działku do piąt­ku:

w cza­sie ferii - od 20 do 31 stycz­nia od godzi­ny 16:00 do 19:00

 w lutym od godzi­ny 10 do 20.

 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Do zoba­cze­nia!

 

W naszej szkole wszy­scy ucznio­wie w wieku 13 –17 lat przy­stę­pują do egza­minu TOEFLJUNIOR bez­płat­nie. Dowiedz się wię­cej w zakładce OFERTA


Projekt i wykonanie: Enzo