Powrót do listy

Co nowego?

7 stycznia 2016

Rekrutacja semestr letni 2015/2016

W tym roku rekru­ta­cja na semestr  let­ni roz­po­czyna się 18 stycz­nia.

Zapra­szamy codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach otwar­cia szko­ły . 

Dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych zapra­sza­my na rekru­ta­cje  w ponie­dział­ki 17:00-18:00 i piąt­ki 16:30-17:30.

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo