Powrót do listy

Co nowego?

16 stycznia 2017

Rekrutacja semestr letni 2016/2017

W tym roku rekru­ta­cja na semestr  let­ni roz­po­czyna się 16 stycz­nia.

W trak­cie ferii zimo­wych zapra­sza­my do szko­ły w godzi­nach 16-19. Dzie­ci do 12 lat zapra­sza­my w ponie­dzia­łek i śro­dę (pierw­szy tydzień ferii) i we wto­rek i czwar­tek (dru­gi tydzień ferii) 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo