Powrót do listy

Co nowego?

14 grudnia 2018

Rekrutacja semestr letni 2018/2019

Infor­mu­je­my, że rekru­ta­cję uzu­peł­nia­ją­cą na semestr let­ni 2018/2019 dla mło­dzie­ży i doro­słych roz­po­czy­na­my 14
stycz­nia 2019.

Rekru­ta­cję dla dzie­ci 4-12 lat pro­wa­dzić będzie­my od 30 stycz­nia dopie­ro po zakoń­cze­niu seme­stru zimo­we­go (w mia­rę wol­nych miejsc w gru­pach).

Semestr let­ni roz­po­czy­na­my 4 lute­go 2019.

Prze­rwa seme­stral­na w tym roku wypa­da w dniach 11.02 – 24.02.
W tym cza­sie szko­ła będzie otwar­ta od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 19:00.

 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo