Powrót do listy

Co nowego?

7 sierpnia 2017

Rekrutacja semestr zimowy 2017/2018

Wita­my wszyst­kich nowych i kon­ty­nu­ują­cych!

W tym roku rekru­ta­cja na nowy semestr roz­po­czyna się 4 wrze­śnia. Zapra­szamy codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku od 12:00 do 19:00 . Dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych (do 6 kla­sy włącz­nie) zapra­sza­my na rekru­ta­cje w godzi­nach od 16:00 do 19:00

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Naszych “sta­rych” Lin­gu­ato­no­wi­czów pro­simy o kon­takt ze szko­łą w celu akcep­ta­cji pro­po­no­wa­nych ter­mi­nów zajęć w nowym seme­strze. Ci, któ­rzy doko­na­li wpła­ty zali­czek wkrót­ce będą mogli spraw­dzić swój plan na plat­for­mie e-lin­gu­aton. Nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo