Powrót do listy

Co nowego?

4 sierpnia 2018

Rekrutacja semestr zimowy 2018/2019

Wita­my wszyst­kich nowych i kon­ty­nu­ują­cych!

W tym roku rekru­ta­cja na nowy semestr roz­po­czyna się 3 wrze­śnia. Od 3 wrze­śnia zapra­sza­my wszyst­kich kon­ty­nu­ują­cych Lin­gu­ato­no­wi­czów do potwier­dza­nia uczest­nic­twa. Moż­na to zro­bić oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Ci, któ­rzy doko­na­li wpła­ty zali­czek wkrót­ce będą mogli spraw­dzić swój plan na plat­for­mie e-lin­gu­aton.

Wszyst­kich nowych uczest­ni­ków zapra­szamy  od 5 wrze­śnia.

We wrze­śniu szko­ła otwar­ta jest codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku od 12:00 do 19:00 . 

Dzie­ci w wie­ku 3-12 lat zapra­sza­my na rekru­ta­cje w godzi­nach od 16:00 do 19:00

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cję odno­śnie rekru­ta­cji dzie­ci w wie­ku 6-7 lat poja­wią się wkrót­ce. 

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

 Z rekru­ta­cją nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo