Powrót do listy

Co nowego?

4 sierpnia 2018

Rekrutacja semestr zimowy 2018/2019

Wita­my wszyst­kich nowych i kon­ty­nu­ują­cych!

W tym roku rekru­ta­cja na nowy semestr roz­po­czyna się 3 wrze­śnia. Od 3 wrze­śnia zapra­sza­my wszyst­kich kon­ty­nu­ują­cych Lin­gu­ato­no­wi­czów do potwier­dza­nia uczest­nic­twa. Moż­na to zro­bić oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Ci, któ­rzy doko­na­li wpła­ty zali­czek wkrót­ce będą mogli spraw­dzić swój plan na plat­for­mie e-lin­gu­aton.

Wszyst­kich nowych uczest­ni­ków zapra­szamy  od 5 wrze­śnia.

We wrze­śniu szko­ła otwar­ta jest codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku od 12:00 do 19:00 . 

Dzie­ci w wie­ku 3-12 lat zapra­sza­my na rekru­ta­cje w godzi­nach od 16:00 do 19:00

Dzie­ci w wie­ku 7-8 lat zapra­sza­my na lek­cję kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W gru­pie max. 8-oso­bo­wej dzie­ci wyko­nu­ją róż­ne zada­nia w spo­sób natu­ral­ny i bez­stre­so­wy a nauczy­cie­le oce­nia­ją ich umie­jęt­no­ści. W kil­ka minut po lek­cji wynik kwa­li­fi­ka­cji jest goto­wy.

Udział w lek­cji wyma­ga zapi­su tele­fo­nicz­nie: 81 5278817 / 81 5340899 lub mailo­wo: kontakt@linguaton.pl

Ter­mi­ny lek­cji kwa­li­fi­ka­cyj­nych: wtor­ki i czwart­ki od 17:00 do 17:45 (tyl­ko we wrze­śniu)

Szcze­góły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

 Z rekru­ta­cją nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.

Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo