Powrót do listy

Co nowego?

23 sierpnia 2019

Rekrutacja semestr zimowy 2019/2020

Witamy wszystkich nowych i kontynuujących!

Nowych uczest­ni­ków zapra­sza­my od 5 wrze­śnia.

Wszyst­kich kon­ty­nu­ują­cych Lin­gu­ato­no­wi­czów pro­si­my o potwier­dze­nie pro­po­no­wa­nych przez nas ter­mi­nów od 2 do 5 wrze­śnia. Moż­na to zro­bić oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Ci któ­rzy doko­na­li wpła­ty zali­czek otrzy­ma­ją infor­ma­cję o ter­mi­nie zajęć mailem. Potwier­dze­nie tego ter­mi­nu rów­nież jest koniecz­ne.

We wrześniu szkoła otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku od 12:00 do 19:00.

 

  • Dzie­ci w wie­ku 3 - 5 lat kwa­li­fi­ko­wa­ne są na pod­sta­wie wie­ku, na zapi­sy zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku od 12:00 do 19:00.
  • Dzie­ci w wie­ku 6 - 8 lat zapra­sza­my na lek­cję kwa­li­fi­ka­cyj­ną. W gru­pie max. 8-oso­bo­wej dzie­ci wyko­nu­ją róż­ne zada­nia w spo­sób natu­ral­ny i bez­stre­so­wy a nauczy­cie­le oce­nia­ją ich umie­jęt­no­ści. W kil­ka minut po lek­cji wynik kwa­li­fi­ka­cji jest goto­wy.
    Udział w lek­cji wyma­ga zapi­su tele­fo­nicz­nie: 81 5278817 / 81 5340899 lub mailo­wo: kontakt@linguaton.pl
    Lek­cje kwa­li­fi­ka­cyj­ne odby­wa­ją się codzien­nie od 9 wrze­śnia do wypeł­nie­nia wszyst­kich miejsc. Lek­cja odby­wa się w godzi­nach od 17:00 do 17:45.
  • Dzie­ci w wie­ku 9 - 12 lat (do 6 kla­sy włącz­nie) zapra­sza­my na rekru­ta­cję od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 19:00

 

Lek­cja kwa­li­fi­ka­cyj­na jest jedy­nie dla dzie­ci w wie­ku 6-8lat. 

Szcze­gó­ły rekru­ta­cji znaj­dzie­cie w zakład­ce Zapi­sy.

Z zapi­sem na kurs nie zwle­kaj­cie do koń­ca wrze­śnia.
Do zoba­cze­nia!


Projekt i wykonanie: Enzo