Powrót do listy

Co nowego?

7 sierpnia 2020

Środki ostrożności w czasie rekrutacji 2020/2021

- W hal­lu szko­ły może prze­by­wać max. 30 osób. Pocze­kaj spo­koj­nie na zewnątrz budyn­ku na swo­ją kolej­kę. 

- Ogra­nicz oso­by towa­rzy­szą­ce Tobie lub Two­je­mu dziec­ku. 

- Przy wej­ściu do budyn­ku zde­zyn­fe­kuj ręce. 

- Nałóż masecz­kę lub przy­łbi­cę.

- Zacho­waj odle­głość min. 1.5 m. 

Oso­by wyka­zu­ją­ce obja­wy prze­zię­bie­nia: katar, kaszel, osła­bie­nie czy gorącz­kę nie będą wpusz­cza­ne do szko­ły. 

 

DBAJMY O NASZE ZDROWIE 

 


Projekt i wykonanie: Enzo