Powrót do listy

Co nowego?

20 stycznia 2013

Zapisy na semestr letni

Nowy semestr roz­po­czy­na­my 28 stycz­nia. W tym roku prze­rwa seme­stral­na przy­pa­da w dniach od 11 do 24 lute­go.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my na rekru­ta­cję uzu­peł­nia­ją­cą  codzien­nie od 15:00 do 19:00.

W zakład­ce ZAPISY znaj­dziesz dodat­ko­we szcze­gó­ły doty­czą­ce nasze­go pro­ce­su rekru­ta­cji. 


Projekt i wykonanie: Enzo