Zapisy

Nauka we właściwej grupie to połowa sukcesu. Dlatego chcemy Cię poznać, dowiedzieć się jakie masz potrzeby, umiejętności i cele, i w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Rekrutacja dopełniająca – semestr letni 2021/2022

Informujemy, że od 17 stycznia do 28 stycznia istnieje możliwość dopisania się do grupy na semestr letni. 

 

Nasze kursy prowadzimy stacjonarnie z wyjątkiem  zaplanowanych kursów on-line. 

 

Rekrutacja dla dorosłych i młodzieży od 13 roku życia (7 klasa)

Aby spraw­dzić swój poziom i zaosz­czę­dzić swój czas napisz TEST ON-LINE w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Rekru­ta­cja na semestr let­ni opie­ra się na teście pozio­mu­ją­cym. Po napi­sa­niu testu skon­tak­tuj się z nami w celu wybo­ru ter­mi­nu zajęć.

Jak wykonać test:

 • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
 • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
 • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres i klik­nij zapisz,
 • wpisz KOD testu - 297930
 • wypeł­nij test on-line (zaj­mie Ci to mię­dzy 30 a 60 min w zależ­no­ści od Two­je­go pozio­mu),
 • po wyko­na­niu testu skon­tak­tuj się z nami (w godzi­nach 12:00 - 21:00)

Rekrutacja dla dzieci w wieku 9 - 12 lat (3-6 klasa)

Dzie­ci w wie­ku 9 - 12 lat rów­nież piszą test on-line w domu (instruk­cje do testu znaj­dziesz poni­żej)­­. Po napi­sa­niu testu, nale­ży skon­tak­to­wać się ze szko­łą w celu umó­wie­nia się na roz­mo­wę z lek­to­rem, któ­ry dodat­ko­wo zwe­ry­fi­ku­je umie­jęt­no­ści języ­ko­we i usta­li poziom zaawan­so­wa­nia. Roz­mo­wy z lek­to­rem dostęp­ne będą  poprzez plat­for­mę ZOOM od 17 stycz­nia do 28 stycz­nia po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się.

Test na pozio­my Beg + / FB / FB+ (dla dzie­ci w wie­ku 8-10/11 lat)

Jak wykonać test:

 • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
 • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
 • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres i klik­nij zapisz,
 • wpisz KOD testu - 411336
 • wypeł­nij test on-line (zaj­mie Ci to mię­dzy 15 a 35 min w zależ­no­ści od Two­je­go pozio­mu),
 • po wyko­na­niu testu skon­tak­tuj się z nami (w godzi­nach 12:00 - 21:00)

Test na pozio­my FB+ / ELEM / PRE-INT (min. wyma­ga­nia to: zna­jo­mość cza­su Pre­sent Sim­ple, Pre­sent Con­ti­nu­ous i Past Sim­ple (czas prze­szły))

Jak wykonać test:

 • wejdź na stro­nę https://e-linguaton.pl/register
 • uzu­peł­nij swo­je imię, nazwi­sko i nadaj hasło (co naj­mniej 8 zna­ków) i klik­nij załóż kon­to,
 • wpisz swój adres mail, tele­fon, datę uro­dze­nia, opcjo­nal­nie adres i klik­nij zapisz,
 • wpisz KOD testu - 631739
 • wypeł­nij test on-line (zaj­mie Ci to mię­dzy 15 a 35 min w zależ­no­ści od Two­je­go pozio­mu),
 • po wyko­na­niu testu skon­tak­tuj się z nami (w godzi­nach 12:00 - 21:00)

Rekrutacja dla dzieci piszących w wieku 6 - 8 lat (0 - 2 klasa)

Dzie­ci w wie­ku 6 - 8 lat zapra­sza­my do szko­ły w celu odby­cia krót­kiej roz­mo­wy z lek­to­rem. Pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny aby umó­wić ter­min spo­tka­nia.

Rekrutacja dla dzieci niepiszących w wieku 3 - 6 lat

Zapra­sza­my do kon­tak­tu ze szko­łą od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 14:30 - 19:00.

 

Ilość nowych miejsc jest  ograniczona i liczyć się będzie kolejność zapisów.

Formularz kontaktowy

Środki ostrożności w czasie rekrutacji

 1. W hallu szkoły może przebywać max. 50 osób. Poczekaj spokojnie na zewnątrz budynku na swoją kolejkę. 
 2. Ogranicz osoby towarzyszące Tobie lub Twojemu dziecku. 
 3. Przy wejściu do budynku i wyjściu z budynku zdezynfekuj ręce 
 4. Koniecznie nałóż maseczkę! 
 5. Zachowaj dystans min. 1.5 m. 

DBAJMY O NASZE ZDROWIE 

Dane do przelewu

Nr konta:
52 1500 1520 1215 2005 2534 0000

LINGUATON Spółka Jawna Janiszewska i Wspólnicy
ul. Paśnikowskiego 4A
20-707 Lublin

W tytule przelewu tradycyjnego prosimy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika kursu
 • opłata za kurs j.angielskiego
 • nazwę kursu

lub

Płatność PayU na podstawie faktury proforma 


Terminy płatności:

semestr zimowy
do 07.10. – za semestr lub I rata
do 07.11. – II rata
do 07.12. – III rata

semestr letni
do 07.02 – za semestr lub I rata
do 07.03. – II rata
do 07.04. – III rata

Godziny otwarcia:

poniedziałek - 12:00 - 21:00
wtorek - 12:00 - 21:00
środa - 12:00 - 21:00
czwartek - 12:00 - 21:00
piątek - 14:00 - 20:00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

 


Projekt i wykonanie: Enzo